Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest na zlecenie Powiatu Niżańskiego przez Caritas Diecezji San­domierskiej.
Mieści się przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem. OIK jest w stanie przez całą dobę udzielić po­mocy i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi oraz ko­bietom w ciąży dotkniętych przemocą, doświadcza­jących kryzysu osobistego i rodzinnego z powodu stosowania różnych form przemocy w rodzinie.
Podczas pobytu w OIK, kobiety otrzymują pomoc psychologiczną i prawną oraz mają stworzone warunki do uregulowania swojego życia rodzinnego.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodziel­nego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.


Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

37-420 Rudnik n/S, ul. Rzeszowska 35
tel. (015) 649 21 86
e-mail: oikrudnikns@wp.pl
 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™