Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 

                         Nisko, dnia 18.12.2014 r.

    

EWALUACJA PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.2. Działania 7.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiety końcowej projektu. Ankieta wypełniona została przez 15 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie oraz wnioski końcowe.

Wszyscy uczestnicy (15 osób) byli zadowoleni z udziału w projekcie „Aktywizacja społeczna w powiecie niżańskim”. Na pytanie dotyczące zadowolenia  ze wsparcia uzyskanego poprzez udział w treningu kompetencji społecznych prowadzonego przez psychologa 14 osób odpowiedziało, że jest zadowolone oraz tyle samo respondentów stwierdziło, że nabyło nowych umiejętności dzięki uczestnictwu w treningu kompetencji społecznych. Zadowolenie ze wsparcia doradcy zawodowego wyraziło 13 osób i tyle samo uczestników nabyło nowych umiejętności dzięki uczestnictwu w w/w zajęciach. Dzięki udziałowi w rehabilitacji 15 osób podniosło swoją sprawność fizyczną. Natomiast 100% uczestników projektu podniosło oraz nabyło nowych umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

 

         Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że:

 1. Przygotowane szkolenia były zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym wdrożone zgodnie z oczekiwaniami grup docelowych (ankieta ewaluacyjna na początek projektu przeprowadzona wśród uczestników WTZ    w Rudniku nad Sanem i ŚDS w Rudniku nad Sanem w celu określenia potrzeb wsparcia).
 2. Organizacja projektu została przeprowadzona zgodnie z oczekiwaniami uczestników.
 3. Projekt odpowiedział na zapotrzebowanie jego grup docelowych.
 4. Zgodnie z założeniami projektu zostały osiągnięte cele szczegółowe projektu, tj.:
 • zwiększenie motywacji, samooceny i rozwój umiejętności społecznych UP,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych UP,
 • zwiększenie sprawności fizycznej,
 • zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. 

 

Sporządziła: Koordynator projektu

                        Renata Mazur

Nisko, 18 grudnia 2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 12.12.2014 r.

    

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w 2014 roku realizowało projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybraną grupę docelową projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie były osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia i korzystające z systemu pomocy społecznej, jednocześnie będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wśród naszych uczestników znalazło się dziesięć kobiet i pięciu mężczyzn.

Celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu niżańskiego.

W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym, które miały na celu m.in. nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy przez osoby uczęszczające w projekcie. Odbył się także trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych, który prowadzony był przez psychologa. Celem głównym treningu był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznanie zagadnienia stresu i niepowodzenia oraz radzenia sobie w tych sytuacjach. Dla wszystkich uczestników zostały przeprowadzone zajęcia z asertywności.

Od sierpnia do października br. prowadzone były szkolenia zawodowe: z zakresu podstaw w zakresie programu Windows i elementami prezentacji multimedialnych i obsługi programu Power Point, pomocnik ogrodnika terenów zielonych oraz florystyka. Szkolenia te miały za zadanie podniesienie umiejętności i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Mając na uwadze, że uczestnikami naszego projektu były osoby niepełnosprawne, realizowana była także rehabilitacja indywidualna, mająca na celu zwiększenie sprawności fizycznej.

W dniu 11 grudnia 2014 r. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 3.11.2014 r.

    

EWALUACJA PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.2. Działania 7.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiet na zakończenie szkoleń zawodowych. Ankiety wypełnione zostały przez 15 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych działań.

Na pytania dotyczące korzyści z udziału w szkoleniach zawodowych uzyskano następujące wyniki:

 1. Nabycie nowych umiejętności zawodowych: u 15 uczestników projektu w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn,
 2. Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych : nastąpił u 15 uczestników, w tym u 10 kobiet i 5 mężczyzn,
 3. Zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu zawodowym: 15 uczestników projektu w pełni zadowolonych z uczestnictwa w szkoleniu zawodowym w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn,
 4. Ocena komunikatywności prowadzących szklenie: 15 uczestników szkolenia potwierdziło, że szkolenie było prowadzone w sposób zrozumiały w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn.

Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że po zakończonych szkoleniach zawodowych 15 uczestników projektu nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, byli w pełni zadowoleni z udziału w szkoleniach i formy ich przeprowadzenia. 

 

Sporządziła: Koordynator projektu

Renata Mazur

 

Nisko, 3.11.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 10.09.2014 r.

    

EWALUACJA PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.2. Działania 7.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiet końcowych po zakończonym doradztwie zawodowym i treningu kompetencji społecznych. Ankiety wypełnione zostały przez 15 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych dwóch działań.

Na pytania dotyczące wsparcia uzyskanego poprzez udział w treningu kompetencji społecznych prowadzonego przez psychologa uzyskano następujące wyniki:

 1. Stopień komunikacji interpersonalnej: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian,
 2. Stopień asertywności: nastąpił wzrost u 10 uczestników, 5 pozostało bez zmian,
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem: nastąpił wzrost u 9 uczestników, 6 pozostało bez zmian,
 4. Wskazanie swoich mocnych stron: nastąpił wzrost u 13 uczestników, 2 pozostało bez zmian,
 5. Motywacja do przeprowadzenia zmian życiowych: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian.

Wyniki doradztwa zawodowego przedstawiają się następująco:

 1. Umiejętność autoprezentacji: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian.
 2. Umiejętność pisania listu motywacyjnego i cv: nastąpił wzrost u 12 uczestników, 2 pozostało bez zmian.
 3. Poruszanie się po rynku pracy: nastąpił wzrost u 9 uczestników, 6 pozostało bez zmian.

Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że po zakończonych zajęciach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym nastąpił wzrost motywacji, samooceny i rozwój umiejętności społecznych u uczestników projektu oraz ich umiejętność aktywnego poruszania się po rynku pracy. 

Sporządziła: Koordynator projektu - Renata Mazur

Nisko, 10 września 2014 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 04.06.2014 r.

    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej
kwoty 30 000 euro

Szczegóły zaproszenia oraz Oferta>>POBIERZ<<

Umowa>>POBIERZ<<Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 08.04.2014 r.

    

Ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa, doradcy zawodowego oraz rehabilitanta

Ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa, doradcy zawodowego oraz rehabilitanta do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że zatrudni na umowę zlecenie psychologa, doradcę zawodowego oraz rehabilitanta do prowadzenia:

1. Psycholog – trening kompetencji i umiejętności społecznych:

 • zajęcia indywidualne – 60 godzin,
 • zajęcia grupowe – 25 godzin.

2. Doradca zawodowy – doradztwo zawodowe – zajęcia grupowe – 25 godzin.

3. Rehabilitant – prowadzenie rehabilitacji indywidualnej – 150 godzin.

Planowany termin realizacji zajęć od czerwca  2014 r. do grudnia 2014 r.

Wymagania dotyczące psychologa:

 • wykształcenie wyższe i tytuł magistra psychologii,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów PO KL.

Wymagania dotyczące doradcy zawodowego:

 • posiadanie licencji Doradcy Zawodowego,
 • doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów PO KL.

Wymagania dotyczące rehabilitanta:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy.

Zajęcia prowadzone będą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Oferty prosimy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7
w terminie do 30 kwietnia br.

Kierownik PCPR

             (-)

Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Nisko, dnia 06.03.2014 r.

    

REKRUTACJA

uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ogłasza nabór uczestników do projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W ramach projektu  prowadzone będą:

 • - szkolenia: - z podstaw obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS;
  • - pomocnik ogrodnika terenów zielonych
  • - florystyka
 • - trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • - doradztwo zawodowe,
 • - rehabilitacja indywidualna(10 godzin dla uczestnika).

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych: w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z systemu pomocy społecznej i będących uczestnikami WTZ i ŚDS w Rudniku nad Sanem.

Do udziału w projekcie będzie mogło przystąpić tylko 15 osób.

>>Formularz zgłoszeniowy<<

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się 19 i 20 marca 2014 roku na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Nisko, dnia 13.12.2013 r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w 2013 roku realizowało projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybraną grupę docelową projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie były osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia i korzystające z systemu pomocy społecznej, jednocześnie będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wśród naszych uczestników znalazło się pięć kobiet i dziesięciu mężczyzn.

Celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu niżańskiego.

W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym, które miały na celu m.in. nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy przez osoby uczęszczające w projekcie. Odbył się także trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych, który prowadzony był przez psychologa. Celem głównym treningu był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznanie zagadnienia stresu i niepowodzenia oraz radzenia sobie w tych sytuacjach. Dla wszystkich uczestników zostały przeprowadzone zajęcia z asertywności.

Od sierpnia do października br. prowadzone były szkolenia zawodowe z zakresu podstaw w zakresie programu Windows i elementami prezentacji multimedialnych i podstaw cukiernictwa. Szkolenia te miały za zadanie podniesienie umiejętności i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Mając na uwadze, że uczestnikami naszego projektu były osoby niepełnosprawne, realizowana była także rehabilitacja indywidualna, mająca na celu zwiększenie sprawności fizycznej.

W dniu 12 grudnia br. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 21.10.2013 r.

    

EWALUACJA PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.2. Działania 7.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiet na zakończenie szkoleń zawodowych. Ankiety wypełnione zostały przez 15 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych działań.

Na pytania dotyczące korzyści z udziału w szkoleniach zawodowych uzyskano następujące wyniki:

 1. Nabycie nowych umiejętności zawodowych: u 15 uczestników projektu w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn,
 2. Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych : nastąpił u 15 uczestników, w tym u 5 kobiet i 10 mężczyzn,
 3. Zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu zawodowym: 15 uczestników projektu w pełni zadowolonych z uczestnictwa w szkoleniu zawodowym w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn,
 4. Ocena komunikatywności prowadzących szklenie: 15 uczestników szkolenia potwierdziło, że szkolenie było prowadzone w sposób zrozumiały w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn.

Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że po zakończonych szkoleniach zawodowych 15 uczestników projektu nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, byli w pełni zadowoleni z udziału w szkoleniach i formy ich przeprowadzenia. 

Sporządziła: Koordynator projektu

                Renata Mazur

 

 

Nisko, 18.10.2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 18.06.2013 r.

    

EWALUACJA PROJEKTU

Zgodnie z założeniami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.2. Działania 7.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ocenę celowości podjętych w jego trakcie działań oraz ich przygotowanie zweryfikowano na podstawie analizy ankiet końcowych po zakończonym doradztwie zawodowym i treningu kompetencji społecznych. Ankiety wypełnione zostały przez 15 beneficjentów projektu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tych dwóch działań.

Na pytania dotyczące wsparcia uzyskanego poprzez udział w treningu kompetencji społecznych prowadzonego przez psychologa uzyskano następujące wyniki:

 1. Stopień komunikacji interpersonalnej: nastąpił wzrost u 12 uczestników, 3 pozostało bez zmian,
 2. Stopień asertywności: nastąpił wzrost u 12 uczestników, 3 pozostało bez zmian,
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem: nastąpił wzrost u 7 uczestników, 8 pozostało bez zmian,
 4. Wskazanie swoich mocnych stron: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian,
 5. Motywacja do przeprowadzenia zmian życiowych: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian.

Wyniki doradztwa zawodowego przedstawiają się następująco:

 1. Umiejętność autoprezentacji: nastąpił wzrost u 10 uczestników, 5 pozostało bez zmian.
 2. Umiejętność pisania listu motywacyjnego i cv: nastąpił wzrost u 11 uczestników, 4 pozostało bez zmian.
 3. Poruszanie się po rynku pracy: nastąpił wzrost u 8 uczestników, 7 pozostało bez zmian.

Podsumowując wyniki zebrane w trakcie badania stwierdzamy, że po zakończonych zajęciach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym nastąpił wzrost motywacji, samooceny i rozwój umiejętności społecznych u uczestników projektu oraz ich umiejętność aktywnego poruszania się po rynku pracy. 

Sporządziła: Koordynator projektu

                Renata Mazur


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 18.06.2013 r.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ogłasza nabór uczestników do projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

REKRUTACJA
uczestników projektu


W ramach projektu prowadzone będą:


- szkolenia: - z podstaw obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS;                      - podstawy cukiernictwa.


- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwo zawodowe,

- rehabilitacja indywidualna (10 godzin dla uczestnika).


Udział w projekcie jest bezpłatny
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych: w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z systemu pomocy społecznej i będących uczestnikami WTZ i ŚDS w Rudniku nad Sanem.

Do udziału w projekcie będzie mogło przystąpić tylko 15 osób.


Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się 26 i 27 czerwca 2013 roku na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Nisko, dnia 18.06.2013 r.

    „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko
tel./fax 015/ 84 16 368

2. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.
3. Przedmiot zamówienia: szkolenia:


  a) podstawy z obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS:

 • edytor tekstu,
 • baza danych,
 • arkusz kalkulacyjny,
 • obsługa programu Word.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 5-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 55 godzin, termin realizacji od lipca do grudnia 2013 r.

 b) podstawy cukiernictwa:

 • podstawowe zasady BHP,
 • wypieki ciast i ich dekoracja,
 • wykonywanie deserów i ich dekoracja.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 5-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 65 godzin, termin realizacji od lipca do grudnia 2013 r.

  c) podstawy z obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS:

 • edytor tekstu,
 • baza danych,
 • arkusz kalkulacyjny,
 • obsługa programu Word,
 • elementy prezentacji multimedialnych i obsługa programu Power Point.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 5-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 90 godzin, termin realizacji 2014 r.

d) pomocnik ogrodnika terenów zielonych:

 • podstawowe zasady BHP,
 • zapoznanie się z rodzajami roślin i zasad ich pielęgnacji,
 • zapoznanie z zasadami uprawy i sadzenia roślin,
 • wykonanie ogródków skalnych i oczek wodnych,
 • praca z urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 3-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 40 godzin (10 godzin dydaktycznych, 30 praktycznych), termin realizacji 2014 r.

e) florystyka:

 • zapoznanie z pielęgnacją roślin ciętych i doniczkowych,
 • zasady układania kwiatów i dekoracji okolicznościowych,
 • podstawowe zasady BHP.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 3-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 60 godzin, termin realizacji 2014 r.

4.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym szczególne zapisy umowy lub projekt umowy:
a) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
b) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o Pzp.
d) krótki opis doświadczenia w prowadzeniu usług szkoleniowych, w tym współfinansowanych z EFS.
e) akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
f) ubezpieczenie NW  wszystkich uczestników szkolenia.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 2 lipca 2013 r. na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 2.

 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 - Oferta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Nisko, dnia 11.12.2012 r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w 2012 roku, czwarty raz z kolei realizowało projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wybraną grupę docelową projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie były osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia i korzystające z systemu pomocy społecznej, jednocześnie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wśród naszych uczestników znalazło się pięć kobiet i dziewięciu mężczyzn.

Celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu niżańskiego.

W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia z doradcą zawodowym, które miały na celu m.in. nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy przez osoby uczęszczające w projekcie. Odbył się także trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych, który prowadzony był przez psychologa. Celem głównym treningu był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznanie zagadnienia stresu i niepowodzenia oraz radzenia sobie w tych sytuacjach. Dla wszystkich uczestników zostały przeprowadzone zajęcia z asertywności.

Od lipca do października prowadzone były szkolenia zawodowe z zakresu podstaw grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pomocnika ogrodnika terenów zielonych. Szkolenia te miały za zadanie podniesienie umiejętności i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Mając na uwadze, że uczestnikami naszego projektu były osoby niepełnosprawne, realizowana była także rehabilitacja indywidualna, mająca na celu zwiększenie sprawności fizycznej.

W dniu 6 grudnia br. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                         Nisko, dnia 06.22.2012 r.

    „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko
tel./fax 015/ 84 16 368

2. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.

3. Przedmiot zamówienia: Transport osób niepełnosprawnych w okresie od lipca do grudnia 2012 r.:
a) Trasa: Jeżowe - Ulanów – Wólka Tanewska – Chałupki - Rudnik nad Sanem wraz z kursem powrotnym: Rudnik nad Sanem – Chałupki – Wólka Tanewska – Ulanów - Jeżowe.

Ilość:  12 kursów, osób  - 14.

b) Trasa: Ulanów - Wólka Tanewska – Chałupki – Rudnik nad Sanem wraz z kursem powrotnym: Rudnik nad Sanem – Chałupki – Wólka Tanewska - Ulanów.

Ilość:  3 kursy, osób – 6.

c) Trasa: Rudnik nad Sanem – Chałupki – Wólka Tanewska – Ulanów – Jeżowe.

Ilość:  12 kursów, osób – 14.

d) Trasa: Rudnik nad Sanem – Wólka Tanewska – Ulanów – Jeżowe.

Ilość: 4 kursy, osób – 4

e) Trasa: Rudnik nad Sanem- Chałupki – Wólka Tanewska –Ulanów.
Ilość: 9 kursów, osób - 6

4.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
a) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje
i doświadczenie, a także posiada potencjał techniczny niezbędnymi do wykonania zamówienia.
b) stan techniczny pojazdu musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
o Pzp.
d) minimum 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi transportowej
z ostatnich dwóch lat.
e) akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
f) ubezpieczenie przewożonych osób.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 29 czerwca 2012 r. do godz. 12.00, faksem na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 2 lub 7 dni od umieszczenia na stronie www.pcpr-nisko.pl.

 

      Nisko, dnia  22 czerwca 2012 r.                                                   Kierownik PCPR
                                                                                                     Marta Ciosmak

 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 3 - Harmonogram

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 06.06.2012 r.

    „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko
tel./fax 015/ 84 16 368

2.  Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.
3.   Przedmiot zamówienia: szkolenia:


  a) podstawy grafiki komputerowej:

 • środowisko pracy programu Photoshop
 • praca z obrazem,
 • retusz fotografii,
 • metody selekcji,
 • korygowanie obrazu,
 • praca na warstwach.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 3-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 90 godzin, termin realizacji od lipca do grudnia 2012 r.

 b) Rękodzieło artystyczne:

 • podstawowe zasady BHP,
 • zapoznanie z możliwościami uprawiana rękodzieła
 • zapoznanie z techniką scrapbookingu i decouapge,
 • tworzenie biżuterii.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 3-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 40 godzin, termin realizacji od lipca do grudnia 2012 r.

c) pomocnik ogrodnika terenów zielonych:

 • podstawowe zasady BHP,
 • zapoznanie się z rodzajami roślin i zasad ich pielęgnacji,
 • zapoznanie z zasadami uprawy i sadzenia roślin,
 • wykonanie ogródków skalnych i oczek wodnych,
 • praca z urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi.

Szkolenie przeznaczone dla co najmniej 3-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, w wymiarze 40 godzin (10 godzin dydaktycznych, 30 praktycznych), termin realizacji od lipca do września 2012 r.

4.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym szczególne zapisy umowy lub projekt umowy:
a) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
b) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o Pzp.
d) krótki opis doświadczenia w prowadzeniu usług szkoleniowych, w tym współfinansowanych z EFS.
e) akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
f) ubezpieczenie NW  wszystkich uczestników szkolenia.
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty publikacji zaproszenia, faksem na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 2.

 

Załącznik nr 1 - Umowa
Załącznik nr 2 - Oferta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 01.06.2012 r.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dniu 31 maja 2012 roku zakończono rekrutację osób do Projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2


Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono grupę 14 osób spełniających wymogi rekrutacyjne oraz utworzono listę rezerwową.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 17.05.2012 r.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ogłasza nabór uczestników do projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

REKRUTACJA
uczestników projektu


W ramach projektu prowadzone będą:


- szkolenia: - z zakresu podstaw grafiki komputerowej (środowisko pracy programu Photoshop,                      praca z obrazem, retusz fotografii, metody selekcji, korygowanie obrazu, praca na                      warstwach),
                   - rękodzieło artystyczne,
                   - pomocnik ogrodnika terenów zielonych.


- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwo zawodowe,

- rehabilitacja indywidualna (10 godzin dla uczestnika).


Udział w projekcie jest bezpłatny (zwrot kosztów dojazdu).
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych: w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z systemu pomocy społecznej i będących uczestnikami WTZ w Rudniku nad Sanem.

Do udziału w projekcie będzie mogło przystąpić tylko 14 osób.


Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się 28 i 29 maja na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 10.04.2012 r.

     W połowie grudnia br. odbyło się podsumowanie realizacji tegorocznego projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”. Projekt ten realizowany był w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – realizator projektu. Program aktywizacji skierowany był do kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchowa i neurologiczną, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej i korzystających z systemu pomocy społecznej.

            Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeznaczone na sfinansowanie nieodpłatnych szkoleń zawodowych dla uczestników i uczestniczek oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, rehabilitację. Szkolenia zawodowe prowadzone były przez Ośrodek „KURSOR” z Zamościa w zakresie księgowość komputerowa i obsługa komputera.

Na spotkaniu zamykającym realizację projektu w roku 2011 spotkali się uczestnicy projektu oraz jego realizatorzy. Celem spotkania było podsumowanie i ocena programu przez uczestników. Spotkanie prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Marta Ciosmak, która wręczyła obecnym zaświadczenia o udziale w projekcie oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w jego realizację jak również samym uczestnikom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Nisko, dnia 21.12.2011 r.

      W połowie grudnia br. odbyło się podsumowanie realizacji tegorocznego projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim". Projekt ten realizowany był w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – realizator projektu. Program aktywizacji skierowany był do kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową i neurologiczną, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej i korzystających z systemu pomocy społecznej.

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeznaczone na sfinansowanie nieodpłatnych szkoleń zawodowych dla uczestników i uczestniczek oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, rehabilitację. Szkolenia zawodowe prowadzone były przez Ośrodek "KURSOR" z Zamościa w zakresie księgowość komputerowa i obsługa komputera.

Na spotkaniu zamykającym realizację projektu w roku 2011 spotkali się uczestnicy projektu oraz jego realizatorzy. Celem spotkania było podsumowanie i ocena programu przez uczestników. Spotkanie prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak, która wręczyła obecnym zaświadczenia o udziale w projekcie oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w jego realizację, jak również samym uczestnikom.

                                          Nisko, dnia 29.07.2011 r.

      Powiat Niżański - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku realizuje „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Niżańskim” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

 

 

W ramach realizacji tegoż programu rozpoczęły się szkolenia z zakresu księgowości komputerowej prowadzone przez firmę „Kursor” z Zamościa. Również w lipcu br. rozpczęły się indywidualne zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają z rehabilitacji indywidualnej w wymiarze 15 godzin dla każdej osoby.
W sierpniu br. rozpoczyna się szkolenie z zakresu obsługi komputera – program Windows i elementy prezentacji multimedialnych.

PCPR-II.252.2.201                Nisko, dnia 07.07.2011 r.

Dokumentacja z wykonanych czynności
rozpoznanie cenowe
o wartości netto nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)
ustawy nie stosuje się

 
 1. W celu udzielenia zamówienia  usługi przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
  które jest  usługą przeprowadzono rozpoznanie cenowe.
  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 23 listopada 2010 r. – analiza rynku poprzez Internet.

  Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Bożena Chamot

  Wartość szacunkowa netto zamówienia w euro 3.777,03

a) Dla zamówień o wartości szacunkowej netto od 1 000 euro do 2 000 euro:
w dniu ………………….……. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej lub………………………………………………………………………

b) Dla zamówień o wartości szacunkowej netto od 2 000 do 14 000 euro:
w dniu 28 czerwca 2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców:

 • Usługi Transportowe, Przewóz Osób
  T. Wójtowicz
  37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 42
  tel./fax. 15/ 841 44 87

 • Sano Trans
  M. Żelichowska
  37-400Nisko, ul. Kościuszki 32
  e-mail: biuro@sanotrans.pl


 • Niżański Transport Samochodowy Sp. z o.o.
  37-410 Ulanów, ul. Rynek 43
  e-mail: nts.sp@wp.pl

 • P.H.U.P. NISTA
  Edward Sekulski
  37-400 Nisko, Pl. Wolności 1
  tel./fax. 15/841 20 85

poprzez rozesłanie / przekazania zaproszenia do składania ofert, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

c) Dla zamówienia o wartości szacunkowej netto od 2 000 do 14 000 euro:
w dniu 28 czerwca 2011 r. zaproszenie do składania ofert zamieszczono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

2. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

1.

PHUP NISTA
Edward Sekulski

Pl. Wolności 1,
37-400 Nisko

2 zł/km

 

 

3. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj ofertę nr 1 – PHUP NISTA Edward Sekulski, Pl. Wolności 1, 37-400 Nisko.

 

Bożena Chamot                                                                                Księgowa
                                                                                                 Bożena Chamot

Nisko , dnia 1 lipca 2011 r.

 

Zatwierdzam wybór

1.07.2011 r. Marta Ciosmak

PCPR-II.252.2.2011               Nisko, dnia 28.06.2011 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

I. Nazwa i adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku , 37-400 Nisko, Plac Wolności 2,
NIP 865-21-46-337, REGON 830 414 265

 
II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są  usługi przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
Projekt:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”
KSI: WND-POKL.07.01.02-18-005/10

Zamówienie obejmuje przewozy osób pomiędzy miejscowościami: Nisko, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Jeżowe. Poprzez usługę Zamawiający rozumie transport z określonych miejscowości osób niepełnosprawnych pod wskazany adres,  a następnie (w tym samym dniu w odstępie od 3-5 godz.) przewóz grupy powrotnie  - trasa powrotna do wskazanych miejscowości (miejscowości zamieszkania osób niepełnosprawnych).
Grupy mogą liczyć około 5 osób. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu odpowiednimi do przewozu grup o tej liczebności. Termin realizacji usług od lipca 2011r. do grudnia 2011 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie- zestawienia tras.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Renata Mazur – Koordynator Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku  tel. (15) 8416 368.

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) licencja w zakresie krajowego transportu drogowego wydaną przez organy,  o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125  z późn. zm.),
b) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie,
a także posiada potencjał techniczny niezbędnymi do wykonania zamówienia.
c) stan techniczny pojazdu musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o Pzp.
e) minimum 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi transportowej z ostatnich dwóch lat.
f) akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
g) ubezpieczenie przewożonych osób.

Termin wykonania zamówienia od lipiec 2011 r. do grudzień 2011 r.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i informacje:
- wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 1
Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby.

Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym stawkę jednostkową brutto za km:  dotyczącą przewozu  busami.
 2. Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym stawki uwzględniające kompleksowe wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, oraz uwzględni w cenach jednostkowych ewentualne upusty i rabaty.
 3. Wykonawca poda cenę netto, obowiązujący podatek VAT i kwotę brutto.

*Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.                                          

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z niżej podanymi zasadami:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny – waga 100%, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Z Wykonawcą który spełni wymagania i złoży ofertę z najniższą ceną zostanie podpisana umowa, której  projekt stanowi załącznik do zaproszenia.

 V. Ofertę należy:

  1. złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.07.2011 r. do godz. 10:45w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko.
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na przewóz osób niepełnosprawnych” projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

VI.    Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Pl. Wolności 2 dnia 1.07.2011 r. o  godz. 11:00 .

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 - Harmonogram - zestawienie tras przejazdu

Nisko, dnia 28 czerwca 2011 r. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o wyniku postępowania W imieniu zamawiającego informuję, że w postępowaniu przetargowym pn: „szkolenia komputerowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone w ramach projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” została wybrana oferta nr 1 firmy:

 

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr
KURSOR
ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość

za cenę 7.600,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferty uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny  - cena 100%.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert


Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1.

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania
i Doskonalenia Kadr
KURSOR
ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość

 100%

3.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Rzeszowie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Popiełuszki 2
37-450 Stalowa Wola

 64,14%

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, Racławice, 37-400 Nisko ul. Rudnicka 15 został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a oferta została odrzucona.

Nisko, dnia 28 czerwca 2011 r. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KURYSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZONE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM”

 

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Projekt:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”
KSI: WND-POKL.07.01.02-18-005/10

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

  Nisko, dnia 08.06.2011 r.  ZATWIERDZIŁ

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje w roku 2011 realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

 

Adresatami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” są kobiety i mężczyźni niepełnosprawni nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących działań:
- udział w bezpłatnych szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu obsługi komputera (program WINDOWS, elementy prezentacji multimedialnych),
 • szkolenie z księgowości komputerowej,
 • udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo zawodowe,
 • rehabilitacja indywidualna.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z wyżej wymienionych form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Plac Wolności 2
tel./fax 15-84 16 368

  Nisko, dnia 16 luty 2011 r.  Kierownik PCPR
Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIKI:

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM

W roku bieżącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie drugi raz z kolei realizowało projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”. Adresatami naszego projektu były osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym z dysfunkcją narządu ruchu, pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej i korzystające z systemu pomocy społecznej.

 

Celem naszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego mieszkańców naszego powiatu.
            W miesiącach czerwcu i lipcu prowadzone były doradztwo zawodowe i trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia te prowadzone były odpowiednio przez doradcę zawodowego i psychologa na spotkaniach grupowych oraz prowadzone były także zajęcia indywidualne z psychologiem.
            Od lipca do września odbywało się szkolenie  z księgowości komputerowej natomiast od sierpnia do grudnia prowadzone były szkolenia z zakresu grafiki komputerowej i obsługi komputera.
            Mając na uwadze, że uczestnikami naszego projektu są osoby niepełnosprawne realizowana była także rehabilitacja indywidualna mająca na celu podniesienie kondycji zdrowotnej.

             W dniu 17 grudnia  br. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „ Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OD CZERWCA AKTYWNI W PROJEKCIE

W obecnym roku w ramach projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uczestniczy 15 osób.

 

Są to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym z dysfunkcją narządu ruchu lub neurologiczną, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, korzystające
z  sytemu pomocy społecznej.
Uczestnicy projektu w czerwcu rozpoczęli zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęć jest ukształtowanie aktywnych postaw poprzez przekazanie wiedzy na temat rynku pracy. Przygotowanie do procesu planowania przyszłości zawodowej, pomoc w odkrywaniu zainteresowań zawodowych oraz określenie preferencji w wyborach zawodowych. W oparciu o doświadczenia innych uczestników projektu oraz wiedzę zdobytą podczas zajęć uczestnicy zwiększają swoją skuteczność w poszukiwaniu pracy. W szkoleniu tym wykorzystane są aktywne metody prowadzenia  zajęć takie jak dyskusja grupowa, burza mózgów, ćwiczenia integrujące, odwołanie się do osobistych doświadczeń. Zajęcia są wzbogacone prezentacjami multimedialnymi oraz filmami tematycznymi.
Równolegle do doradztwa zawodowego prowadzony jest trening kompetencji i umiejętności społecznych. Podczas tych zajęć prowadzonych przez psychologa, uczestnicy pracują m.in. nad umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresujących, sztuką rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji oraz przyjmowaniem postawy asertywnej. W ramach treningu kompetencji każdy uczestnik korzysta z 4 godzin zajęć indywidualnych.
W ramach realizacji projektu każdy z uczestników korzysta także z 10 godzin indywidualnej rehabilitacji usprawniającej.
Osoby uczestniczące w projekcie biorą udział w szkoleniach komputerowych. Od lipca zorganizowane jest szkolenie z księgowości komputerowej, natomiast od sierpnia dwa kolejne szkolenia: z  podstaw obsługi komputera oraz z podstaw grafiki komputerowej.

11.06.2010 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14 000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
Pl. Wolności 2 , 37-400 Nisko
tel./fax 15/ 84 16 368

 

2.  Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.
3.   Przedmiot zamówienia: Transport osób w okresie od lipca do grudnia 2010 r.:

a) Trasa: Ulanów - Przędzel – Rudnik nad Sanem wraz z kursem powrotnym: Rudnik nad Sanem – Przędzel – Ulanów.

Ilość:  34 kursy, osób  - 5.

b) Trasa: Kurzyna Mała – Groble – Rudnik nad Sanem wraz z kursem powrotnym: Rudnik nad Sanem – Groble – Kurzyna Mała.

Ilość:  28 kursów, osób – 5.

c) Trasa: Nowosielec – Kopki – Przędzel – Rudnik nad Sanem wraz z kursem powrotnym: Rudnik nad Sanem – Przędzel – Kopki – Nowosielec.

Ilość:  28 kursów, osób – 5.

4.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje
i doświadczenie, a także posiada potencjał techniczny niezbędnymi do wykonania zamówienia.

b) stan techniczny pojazdu musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
o Pzp.

d) minimum 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi transportowej
z ostatnich dwóch lat.

e) akceptację warunków umowy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

f) ubezpieczenie przewożonych osób.

5.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie 7 dni od otrzymania zaproszenia, faksem na Formularzu Oferty, który stanowi załącznik nr 2 lub 7 dni od umieszczenia na stronie www.pcpr-nisko.pl.

  Nisko, dnia 11 czerwca 2010 r.  Kierownik PCPR
Marta Ciosmak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIKI:

10.03.2010 Informacja o realizacji projektu:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku będzie realizowało projekt systemowy pt. "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” w ramach :
 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu niżańskiego. Cel ten realizowany jest poprzez zwiększenie motywacji i samooceny, rozwój umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, zwiększenie sprawności fizycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie poruszania się po otwartym rynku pracy przez uczestników projektu.

Adresatami projektu ”Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” są osoby niepełnosprawne z dysfunkcja narządu ruchu lub z dysfunkcją neurologiczną, w wieku od 21 do 64 lat, które są osobami nieaktywnymi zawodowo i korzystają z systemu pomocy społecznej.
W ramach projektu m.in. będzie prowadzone doradztwo zawodowe trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkolenie dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych umiejętności, tj.: szkolenie z podstaw obsługi komputera, księgowość komputerowa oraz szkolenie z zakresu podstaw grafiki komputerowej.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, PL. Wolności 2 , tel. 15-8416368.
Realizacja Programu przewidziana jest do 31 grudnia 2010 r.

 

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”
REKRUTACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej
w powiecie niżańskim”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W ramach realizacji projektu prowadzone będzie:

 • doradztwo zawodowe,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • szkolenia:
  - obsługa komputera – podstawy,
  - księgowość komputerowa,
  - podstawy grafiki komputerowej

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Rekrutacja skierowana jest do osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany lub znaczny) z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję neurologiczną w wieku od 21 do 64 lat, które korzystają z systemu opieki społecznej i jednocześnie są osobami nieaktywnymi zawodowo. Do rekrutacji mogą przystąpić mieszkańcy powiatu niżańskiego.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Pl. Wolności 2, tel. (015) 84 16 368 wraz
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17.12.2009 Informacja o realizacji projektu:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

Od sierpnia 2009 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku realizowany jest projekt systemowy pt. "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" w ramach :
 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu niżańskiego. Cel ten realizowany jest poprzez zwiększenie motywacji i samooceny, rozwój umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, nabycia umiejętności w zakresie poruszania się po otwartym rynku pracy jak również poprzez zwiększenie sprawności fizycznej tych osób.

Adresatami projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" są osoby niepełnosprawne z dysfunkcja narządu ruchu, w wieku od 25 do 64 lat, które są osobami nieaktywnymi zawodowo i korzystają z systemu pomocy społecznej.

W ramach projektu m.in. organizowane były treningi, doradztwo oraz szkolenie dla beneficjentów ostatecznych umożliwiające zmianę, podniesienie lub nabycie nowych umiejętności. Wykorzystano tu instrumenty: aktywności zawodowej, aktywności społecznej , aktywności edukacyjnej oraz aktywności zdrowotnej. W ramach instrumentu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawne we wrześniu skorzystały z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin. Zajęcia te miały na celu nabycia umiejętności zaprezentowania swojej osoby przyszłemu pracodawcy, wzmocnienie cech, które pomagają w odniesieniu sukcesu zawodowego. Doradztwo zawodowe obejmowało także naukę pisania prawidłowego curriculum vitae i listu motywacyjnego składanego u pracodawcy.

Uczestnicy projektu także w miesiącu wrześniu odbyli trening kompetencji i umiejętności społecznych w trakcie pięciu spotkań prowadzonych przez psychologa. W ramach tego ostatniego zostały poruszone szeroko rozumiane tematy komunikacji społecznej oraz jak radzić sobie ze stresem i niepowodzeniem. Trening kompetencji i umiejętności społecznych realizowany jest jako instrument aktywności społecznej. Natomiast do miesiąca grudnia br. prowadzone było szkolenie z zakresu obsługi komputera w grupach pięcioosobowych, w łącznym wymiarze 120 godzin. Uczestnicy projektu korzystali również z ćwiczeń rehabilitacyjnych, które miały na celu podniesienie sprawności ruchowej.

Jednym z celów "Programu aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim" było spełnienie standardów w obsłudze osób niepełnosprawnych. Realizując ten cel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zatrudniło doradcę do spraw osób niepełnosprawnych, do zadań którego m.in. należy udzielanie informacji na temat możliwości, uprawnień osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Realizacja Programu przewidziana jest do 31 grudnia 2009 r.

31.08.2009 Informacja o realizacji projektu:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przystą­piło do realizacji Projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim”. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z Powiatu Niżańskiego” w ramach:
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Okres realizacji projektu od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu niżańskiego. W szczególności projekt zakłada zwiększenie motywacji i samooceny, rozwój umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, zwiększenie sprawności fizycznej, zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy tych osób. Ważnym celem szczegółowym jest także spełnienie standardów w obsłudze osób niepełnospra­wnych przez Powiatowe Centrum.

Pierwszy etap realizacji projektu obejmował przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez pracowników realizujących projekt.

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie będą uczestniczyły od miesiąca września w zajęciach z doradztwa zawodowego, treningach kompetencji i umiejętności społecznych, rehabilitacji oraz w szkoleniu z zakresu obsługi komputera.

W ramach tego projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku został zatrudniony doradca ds. osób niepełnosprawnych, który będzie odpowiedzialny m.in. za kontakt z uczestnikami projektu oraz udzielanie informacji wszystkim osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu nizańskiego.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej­skiego Funduszu Społecznego.
 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™
żżżż