Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza to miejsce, które zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja im nie­zbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjo­nalne, społeczne, religijne. Podstawą do umieszczenia dziecka w placówkach opieki całodobowej może być: po­stanowienie sądu, wniosek rodzica, osobiste zgłosze­nie dziecka znajdującego się w sytuacji kryzysowej.
Najczęściej występującymi przyczynami w postanowieniach sądu o umieszczeniu dziecka w pla­ców­kach są: zaniedbania rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz zagrożenia pa­tologią społeczną.

Na terenie powiatu niżańskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcze typu socjaliza­cyjnego (opieki całodobowej)  tj. Dom Dziecka, „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”, ul. Piaskowa 11, 37-420 Rudnik nad Sanem, obejmująca opieką dzieci zdrowe lub niepełnosprawne intelektualnie czy ruchowo w wieku od 3 do 18 lat, w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia.

Koszt utrzymania wychowanka w w/w placówce w 2009 r. wynosi 2 040,00 zł. miesięcznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu umieszczenia dziecka w w/w placówce, muszą być złożone następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, albo wniosek rodzica lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce;
  2. Odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  3. Dostępna dokumentacje o stanie zdrowia dziecka;
  4. Dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;
  5. Kwestionariusz aktualnego, rodzinnego wywiadu środowiskowego, wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań, podjętych wobec dziecka i rodziny.
 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™