Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnospra­wności w Nisku powołany został przez Starostę Niżań­skiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ni­sku.
Obejmuje zasięgiem swego działania następujące gminy: Nisko, Ulanów, Rudnik, Jarocin, Krzeszów, Harasiuki, Je­żowe.

Pismo Pana Krzysztofa Kosińskiego Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania i niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803), które określa termin do składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności ( nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia), Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych prosi i niezwłoczne zamieszczenie informacji o tym fakcie na tablicach informacyjnych w siedzibie Państwa Zespołu, jak również na stronach internetowych oraz informowanie o tej zmianie osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia i niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tj. do celów poza­rentowych) należy zgłaszać się do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku na Pl. Wolności 2.


Informacji o zakresie orzekania o niepełnosprawności udziela pracownik w godzinach pracy:

         Poniedziałek od 7.30 do 15.30
         Wtorek 7.30 do 15.30
         Środa od 7.30 do 15.30
         Czwartek od 7.30 do 15.30
         Piątek od 7.30 do 15.30

Informacja telefoniczna: (015) 841 63 68


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty infor­macyjne z pobytów w szpitalu.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nisku przysłu­guje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkar­packim w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno­sprawności w Rzeszowie.
Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także na podstawie orzeczeń organów ren­towych (ZUS, KIZ, KRUS, MON, MSWiA).

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • oryginał orzeczenia,
 • dwa aktualne zdjęcia, w przypadku osób powyżej 16 roku życia
Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepeł­nosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orze­czonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Zasady wydawania kart parkingowych

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku (PCPR, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7), a nie jak dotychczas przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku.

Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.


Dodatkowe informacje nt. opłat >>POBIERZ<<
Wniosek o wydanie karty >>POBIERZ<<


 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™