Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społe­cznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszyst­kim przez:
 1. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 2. Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 3. Likwidacje barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 4. Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają statut osoby niepełnosprawnej w postaci ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Powiat realizuje zadania rehabilitacji społecznej w zakresie:

 1. Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
 4. Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. Rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 6. Dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 1. Posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.
 2. Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje.
 3. W roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.
 4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.
 5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów.
 6. Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
 7. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 8. W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 9. Przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

 1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 2. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 3. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 4. Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
 5. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 3. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 2. do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON (dotyczy dof. do sprzętu rehab.).
 1. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 2. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 3. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 4. Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
 5. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 1. O dofinansowanie barier funkcjonalnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
  w przypadku których ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi jej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem:
 1. na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 2. na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 4. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 6. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 7. Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na likwidacje barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.
 8. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

 

ul. Kościuszki 7

37-400 Nisko

Tel. 015 841 63 68

 

Więcej informacji na stronie:

www.abc.lzinr.lublin.pl

 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™