Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki ro­dzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w ro­dzinie zastępczej. Od kilkudziesięciu lat stanowi ona jed­no z ważniejszych ogniw systemu opieki zastępczej w Polsce. Obok adopcji jest ona najbardziej cenioną formą opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny na­turalnej.
Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać no­we, a czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym sa­mym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skut­kom sieroctwa (w tym społecznego).

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROCEDURA

zabezpieczenia dziecka podczas czasowego nie sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 z ź.zm.)

Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem art.69 i art. 73 ustawy*.

Procedury postępowania:

  1. rodzina zastępcza zawiadamia Organizatora o planowanym czasowym nie sprawowaniu opieki nad powierzonym dzieckiem;
  2. zawiadomienie jest przekazywane z wyprzedzeniem, umożliwiającym zabezpieczenie dziecka i zawiera przyczyny decyzji oraz określa czas nie sprawowania opieki;
  3. Organizator rozpoznaje sytuację i organizuje opiekę nad dzieckiem w zastępstwie rodziny;
  4. Organizator zawiadamia kierownika PCPR o czasowym nie sprawowaniu opieki przez rodzinę oraz wskazuje osobę/instytucję, która przejmuje okresowo opiekę nad dzieckiem;
  5. kierownik PCPR zawiadamia Sąd Rodzinny, prowadzący sprawy dziecka o fakcie czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem.
  6. Przekazanie dziecka następuje w miejscu jego aktualnego pobytu, dziecko odbiera rodzina/osoba, która przejmuje nad nim opiekę.
 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™