Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w terminie od 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

„Zajęcia klubowe w WTZ” są rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Realizowanie zadań w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych. Przedmioty te mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 16 czerwca 2023 r.

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację z dziedziny mającej zastosowanie
w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szczególnie mile widziany jest lekarz pediatra.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Procedura powoływania orzeczników do składu Zespołu:

  • powołanie następuje prze Starostę Niżańskiego na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku,
  • każdy z lekarzy orzeczników obowiązany jest do odbycia jednodniowego szkolenia w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie,

Zespół orzeka w składzie: lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz inny specjalista: psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w godzinach przedpołudniowych
i popołudniowych. Praca wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia w ramach prowadzonej przez lekarza działalności. Liczba posiedzeń w miesiącu uzależniona jest od dyspozycyjności lekarza (do uzgodnienia). Skład orzekający wydaje orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg
i uprawnień od których przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr. tel. 15/84 16 368 wew. 330 lub 332

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2023

 

Nazwa zadania:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Wartość dofinansowania:

 

154 638,00 zł

 

Całkowity koszt zadania:

 

154 638,00 zł

 

Opis zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki: