Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po­wołane zostało na mocy Uchwały Nr VII/21/99 Rady Powiatu Niżań­skiego z dnia 29 marca 1999 r. do wykonywania okreś­lonych ustawami zadań pu­blicznych o charakterze po­nad­gminnym w zakre­sie pomocy społecznej i wspierania osób niepeł­nosprawnych.
Jako jednostka organizacyjna powiatu, jesteśmy bez­pośrednio podporządkowani pod Zarząd Po­wiatu Niżań­skie­go.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel.:

15 841 63 68

NIP 865-21-46-337
e-mail: poczta@pcpr-nisko.pl
     

Godziny Urzędowania

Poniedziałek : 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30

I Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W niedzielę, 24 czerwca na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie odbył się pierwszy piknik dla rodzin zastępczych z powiatu niżańskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Piknik to jedna z nielicznych możliwości spotkania się wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Niżańskiego oraz okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

Mimo, że pogoda tego dnia nie sprzyjała atrakcji nie brakowało. Wszyscy uczestnicy mogli sprawdzić się na parku linowym, była to ogromna frajda szczególnie dla starszych dzieci. Podczas spotkania odbyły się różne  gry, zabawy i konkurencje z nagrodami. Był paintball, siatkówka, piłka nożna i tenis. Najmłodsi mogli bawić się na dmuchańcu, łowić rybki w basenie czy pomalować buzie zmieniając się w ulubioną postać z bajki. Dla rodziców przygotowany był kącik z kawą, herbatą i słodkościami. Dopełnieniem pikniku było wspólne grillowanie. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu pikniku Panu Stanisławowi Szafranowi, dyrektorowi GZSiR "Błękitny San" w Krzeszowie oraz harcerzom z ZHP HUFIEC im. Szarych Szeregów w Nisku.

Liczna obecność i otwartość rodzin a także radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów pikniku. Jest też dowodem na to, że piknik należy zaliczyć do udanych i wpisać go na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie Powiatu Niżańskiego.

 Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwemSzansa na sukces - wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprzejmie informuje o wsparciu  dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego w ramach projektu „Szansa na sukces” RPO WP Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt oferuje płatne staże poprzedzone m.in. opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, specjalistycznym szkoleniem zawodowym (wg potrzeb Uczestnika). Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, organizator zapewnia także  zwrot kosztów dojazdu i catering podczas szkoleń.

Rekrutacja drugiej tury Uczestników do projektu (36 os) jest realizowana w okresie od 01.03.2018 do 30.04.2018.

Informacja dot. Projektu „Szansa na Sukces”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie  „ Szansa na Sukces” – realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Warunki które należy spełnić aby wziąć udział w projekcie:

a) posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

b) być mieszkańcami woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),

c) być osobami zarejestrowanymi w PUP i zakwalifikowanym do III profilu pomocy lub nie podlegającymi profilowi bądź nieaktywni zawodowo (w wieku aktywności zawodowej) nie zarejestrowanymi w PUP.       

Nabór dla drugiej tury 36 osób realizowany jest od 01.03.2018. do 30.04.2018,  a szkolenia i staże oraz pozostałe formy wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu będą  realizowane wg poniższego harmonogramu:

 •  maj 2018 – opracowanie przez doradcę zawodowego dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania,
 • czerwiec 2018 – zostaną przeprowadzone szkolenia (treningi) z zakresu aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (grupowe i indywidualne w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej),
 • lipiec 2017 – poradnictwo zawodowe (w formie grupowych spotkań),
 • sierpień 2018 – wrzesień 2018 – specjalistyczne szkolenie zawodowe (wg potrzeb Uczestnika), zakończone wydaniem certyfikatu lub zaświadczenia,

Od października 2018 – rozpoczęcie półrocznego stażu w zakładzie pracy wg ustalonego programu pod okiem opiekuna – wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto miesięcznie.

 

 

Ponadto, organizator zapewnia:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, IPD i poradnictwo zawodowe,
 • zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering,

 

Poniżej podajemy kontakt do pracowników RARR, którzy prowadzą projekt „ Szansa na Sukces”: Agnieszka Florek (mail: aflorek@rarr.rzeszow.pl), Mateusz Klimczak (mail: mklimczak@rarr.rzeszów.pl) i Elżbieta Kogutek (maila:kogutek@rarr.rzeszów.pl), nr tel. 178504298 lub 178504299 (w godz. Od 08.:00 do 15:30)

 

Biuro Projektu „Szansa na Sukces” znajduje się w budynku Preinkubatora Akademickiego PPNT przy ul. Poznańskiej 2c w Rzeszowie, kod pocztowy 35-084, tel.17 850 42 98;

Strona internetowa Beneficjenta- http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/szansa-na-sukces;

Strona internetowa projektu- http:/www.preinkubator.rzeszow.pl/projekty/aktualne-projekty/szansa-na -sukces;

Uchwała >> POBIERZ


AKTYWNY SAMORZĄD 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2018 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. (dotyczy to wszystkich obszarów  Modułu I).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 Modułu II).

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: 015 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej  www.pcpr-nisko.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.


Można składać wnioski do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem

Można już składać wnioski do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która mieści się w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 9, działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Głównym zadaniem i celem powstającej wypożyczalni jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 120 osób z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do końca grudnia 2019 r.

Realizacja celu projektu przyczyni się do „zwiększenia dostępności usług zdrowotnych”, a tym samym do ograniczenia skutków niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu.

W wypożyczalni będzie można bezpłatnie wypożyczyć m.in.:

 • sprzęt pielęgnacyjny: krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe i siedzisko nawannowe obrotowe;
 • sprzęt rehabilitacyjny: rotor do rehabilitacji kończyn górnych, piłki rehabilitacyjne, masażer ręczny, materac rehabilitacyjny składany, drabinki rehabilitacyjne przy łóżkowe, kliny rehabilitacyjne [(20x15x10), (100x80x30), (30x20x16), (50x35x20), (70x60x30)), rowerki stacjonarne magnetyczne, bieżnie elektryczne, stół rehabilitacyjny, fotele rehabilitacyjne, pionizator statyczny i pionizator dynamiczny;
 • sprzęt wspomagający: balkoniki, balkoniki dziecięce, podpórki, kule łokciowe, kule pachowe, laski, trójnóg, czworonóg, poduszki przeciwodleżynowe, stoliki do łóżka, pompa zmiennociśnieniowa do materaca przeciwodleżynowego, stabilizatory, ortezy, tutory, gorsety ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki przeciwobrzękowe, inhalatory, glukometry, lampy na podczerwień, łóżka rehabilitacyjne elektryczne, wózki inwalidzkie pneumatyczne, rurowe materace przeciwodleżynowe, podnośnik transportowy, koncentratory tleny, aparaty odwodzące kończynę górną i ssaki do oczyszczania dróg oddechowych.

Wnioski do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem można składać w godzinach otwarcia Wypożyczalni, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.

Regulamin rekrutacji wniosków i Regulamin Wypożyczalni, znajdują się wraz z aktywnymi linkami do ich pobrania, na stronie internetowej PCPR w Nisku:

http://www.pcpr-nisko.pl/wypozyczalnia.htmlPowstała pierwsza bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiecie Niżańskim

W czwartek 15 lutego 2018 roku otwarta została i rozpoczęła działalność, powstała przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Powstanie wypożyczalni zrealizowano w ramach zadania pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem i celem powstałej wypożyczalni jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, do końca grudnia 2019 r.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu tworzenia warunków do opieki domowej.

Poprzez utworzenie wypożyczalni, osoby z grupy docelowej będą miały o wiele bardziej ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych, polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania.

Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, co także przyczyni się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych. Realizacja projektu poprawi jakość i standard życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Grupą docelową projektu są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy projektu są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

Na realizację powyższego zadania Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921.930,27 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 832.189,39 zł i ze środków dotacji celowej w kwocie 89.740,88 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 979.046,35 zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego to kwota 57.116,08 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W wypożyczalni będzie można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający(np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

Sprzęt, który zostaje udostępniany w wypożyczalni został zakupiony za łączną kwotę  348.633,13 zł.

Inicjatorem powstania wypożyczalni był Starosta Niżański Robert Bednarz, który w słowach skierowanych do zebranych na otwarciu wypożyczalni, nie krył zadowolenia z powstania tak ważnego i potrzebnego dla mieszkańców naszego Powiatu obiektu: 
-To bardzo ważny dzień dla mieszkańców powiatu niżańskiego. Zdiagnozowane oczekiwania i potrzeby osób, do których kierujemy tę formę usługi, pokazały w sposób jednoznaczny, że należy takie działania podjąć. Cieszę się, że Samorząd powiatu niżańskiego, wszyscy Radni, Zarząd jak również Starostwo, a docelowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podjęło się realizacji tego ważnego zadania – mówił Starosta.

W otwarciu Wypożyczalni udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka, radna Powiatu Małgorzata Sztaba-Cholewa, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Skrzypek, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem Ks. Tomasz Szostek, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i przedstawiciele Starostwa. Poświęcenia pomieszczeń wypożyczalni i sprzętu dokonał Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Rudniku - Ks. Waldemar Farion.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - obsługa wypożyczalni sprzętu, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - obsługa wypożyczalni sprzętu, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
2 etaty

Informacje o naborze umieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn: "Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"

Informację zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn: "Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"

Informację zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ogłasza nabór na staż 28.11.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
ogłasza nabór na staż

Informacje o stażu umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nisku >>Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - obsługa wypożyczalni sprzętu, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - obsługa wypożyczalni sprzętu, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
2 etaty

Informacje o naborze umieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>PRZETARG NIEOGRANICZONY

UWAGA ZMIANA !!!
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ.
Termin składania ofert przesunięto na dzień 11.12.2017 godz. 12.00.

Zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn: "Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"

Przetarg zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Rudniku nad Sanem ul. Piłsudskiego 9,  pod potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i  wspomagającego w powiecie niżańskim – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

Informacja z otwarcia ofert w załączniku na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>Legitymacje osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje

Infomujemy, że 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

 

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.


Do czasu uzyskania nowej legitymacji: 

 • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

 

 • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przystępuje do realizacji Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przystępuje do realizacji  Projektu: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 120 osób (70K, 50M) z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do końca grudnia 2019 r. Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółów RPO WP 2014-2020: „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”. W ramach projektu zaplanowano utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej. Poprzez utworzenie wypożyczalni osoby z grupy docelowej będą miały o wiele bardziej ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania. Na podstawie doświadczenia PCPR we wniosku o dofinansowanie został ujęty sprzęt niezbędny, o który zwracają się osoby niepełnosprawne. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, co także przyczyni się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy, jakości i standardów życia osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych.

Grupą docelową projektu są: osoby z niepełnosprawnością,  osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), osoby niesamodzielne , rodziny osób niepełnosprawnych zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe pochodzących z terenu powiatu niżańskiego (w rozumieniu przepisów KC, woj. podkarpackie). Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni (kobiety częściej korzystają ze wsparcia). W grupie docelowej będą osoby
o zmniejszonej sprawności fizycznej i ich rodziny. Są to osoby zamieszkujące powiat niżański-gminy miejskie, wiejskie i miejsko wiejskie. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się jak i pracujące. Projektem zostanie objętych 120 osób (70K,50M).

Projekt jest skierowany głównie do osób niepełnosprawnych. Problemy: ograniczony dostęp do usług zdrowotnych, długi czas oczekiwania na sprzęt, ograniczone finanse (opis powyżej). Bariery: dostępności, finanse, mentalne

Potrzeby: -ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych (np. lepszy i szybszy dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego) –likwidacja barier dostępności (np. podjazdy dla ON, dostosowane pomieszczenia) –likwidacja barier finansowych (np. nieodpłatne wypożycz sprzętu).

Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie
w wysokości 921 930,27 zł, na realizację Projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Łączna wysokość dofinansowania wynosi 921 930,27 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 832 189,39 zł,
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 89 740,88 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 979 046,345 zł.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy  jakości i standardów życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsze wypożyczenia sprzętu planowane są w 2-gim kwartale 2018 r.


Uchwała Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym

Uchwała >> POBIERZPCPR W NISKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5 tel. 15 841 63 68.Zostańcie rodziną...zastępcząZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy >>POBIERZOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w RodzinieXIII edycja konkursu "Otwarte drzwi"Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Więcej informacji na temat świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejStypendia dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji na temat stypendiów >>POBIERZNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od dnia 1 stycznia 2016 na terenie powiatu niżańskiego rozpoczyna funkcjonowanie  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację „Masz Prawo”. Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich i adwokackich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  realizowane przez Powiat Niżański ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc prawna będzie świadczona  w punkcie w Nisku oraz w filii w Krzeszowie od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie według następującego harmonogramu:

 1. Stały punkt w Nisku, lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (od poniedziałku do czwartku) , ul. 3 Maja 10: poniedziałek: 8.00-12.30, wtorek: 11.00-15.30, środa: 8.00-12.30, czwartek: 11.00-15.30
 2. Filia w Krzeszowie (piątek) w godzinach 8.00-12.30 , lokal na parterze budynku – sala narad- Urząd Gminy w Krzeszowie

Więcej InformacjiZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Konkurs "Szczęśliwa rodzina"

Regulamin konkursu>>POBIERZPowiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  poprzez  zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2015 r. z tym, że:


 1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia),
 2. termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Szczegółowych informacji odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: 015 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl w zakładce: Aktywny samorząd.Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzinAktywny samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2015 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 2. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
 3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie                     opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 Modułu II).OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z corocznym organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2015 r. oraz „Tygodnia ofiar przestępstw” w okresie od 23-28 lutego 2015 w Prokuraturze Rejonowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 19 w godz. od 8.00 do 15.00 udzielane będą bezpłatne informacje oraz porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTEPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl w zakładce: Działaność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych http://www.pokrzywdzeni.gov.plZasady wydawania kart parkingowych

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku (PCPR, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7), a nie jak dotychczas przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku.

Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.


Dodatkowe informacje nt. opłat >>POBIERZ<<
Wniosek o wydanie karty >>POBIERZ<<Po kartę parkingową do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku (PCPR, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7), a nie jak dotychczas przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku.Zmiana terminu naboru wniosków pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Informujemy, że przyjmowanie wniosków do w/w programu następuje w trybie ciągłym
1. W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia 2014 r.
2. W przypadku modułu II – do dnia 30 września 2014 r."Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje w latach 2013 – 2014 realizację projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Adresatami projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim” są niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej, pozostający bez zatrudnienia, będący uczestnikami WTZ lub ŚDS w Rudniku nad Sanem. Uczestnicy projektu w 2014 roku mogą skorzystać z następujących działań:

 • szkolenie z podstaw obsługi komputera w zakresie programu WINDOWS (edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny, obsługa programu Word, elementy prezentacji multimedialnych, obsługa programu Power Point),
 • szkolenie z zakresu pomocnik ogrodnika terenów zielonych (podstawowe zasady BHP, zapoznanie z rodzajami roślin i zasad ich pielęgnacji, zapoznanie z zasadami uprawy i sadzenia roślin, wykonanie ogródków skalnych i oczek wodnych, praca z urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi, praktyka),
 • szkolenie z zakresu florystyki (podstawowe zasady BHP, zapoznanie z pielęgnacją roślin ciętych i doniczkowych, zasady układania kwiatów i okolicznościowych dekoracji),
 • udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • doradztwo zawodowe,
 • rehabilitacja indywidualna.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z wyżej wymienionych form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

ul. Kościuszki 7

tel./fax 15/84 16 368


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją ww. działań na terenie województwa podkarpackiego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

W dniach od 24 lutego do 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, przedstawicieli straży granicznej, prokuratorów.

Dyżury będą odbywały się w Ośrodku Pomocy dla Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych w Rzeszowie. Szczegółowy grafik dyżurów pełnionych przez specjalistów przekazuje w załączeniu.

<<Szczegółowy grafik dyżurów>>Bezpłatne informacje oraz porady prawne

W związku z corocznym organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” w dniu 22 lutego 2014r. oraz „Tygodnia ofiar przestępstw” w okresie od 24 do 28 lutego 2014 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku w godzinach od 7:30 do 15:30 będą udzielać bezpłatnych informacji oraz porad prawnych dla osób pokrzywdzonych przestępstwami w zakresie uzyskania przez te osoby stosownej pomocy.INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z planowanymi szkoleniami dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/zawodowej, pogotowia rodzinnego w roku 2014 zachęca do zgłaszania swoich kandydatur.


 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™