Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na czas określony (1/2 etatu)

Zgodnie z art. 78 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1)posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nie  figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

6) daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 158416368) z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

 

 

Marta Ciosmak

 (-)

Dyrektor PCPR

 

 

Nisko, dnia 23 lutego 2023 r.